ספריית חב"ד ליובאוויטש

רד

הא לחמא עניא, הא איז בינה, איז דאָס לחמא עניא, אַז מען פאַרשטייט די עניות פון השגה דאַן פאַרשטייט מען די עשירות פון חכמה.

פּסח איז פּה סח420.


-----  הערות  -----

420) ספר השיחות תש"ט ס"ע 314 ואילך, ושם:

החסיד ר' זלמן זעזמער האָט איבערדערציילט וואָס ער האָט געהערט פון די זקני החסידים קורצע תורה-ווערטער פון בעש"ט. איינע פון די תורה-ווערטער [ההמשך בפנים. ולאח"ז ממשיך:] הוד כ"ק אאמו"ר האָט גערעדט אין דעם אַן אריכות הביאור.