ספריית חב"ד ליובאוויטש

כא

משפטים כג, ה: כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו.

אחת מתורות הבעש"ט:

כי תראה חמור – כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה – שונאך – שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא – רובץ תחת משאו – שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תומ"צ והגוף מתעצל בקיומם. ואולי יעלה בלבבך – וחדלת מעזוב לו – שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם – עזוב תעזוב עמו – לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים78.


-----  הערות  -----

78) "התמים" חוברת ח' ע' מט [תא, א]. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' שכה (הועתק ב"היום יום" כח שבט). וראה אגרות-קודש שם ע' קעד. ע' רפא. ספר המאמרים תש"ד ע' 145. ספר השיחות תרצ"ו ע' 121. תש"א ע' 66. לקוטי שיחות ח"א ע' 32 ואילך. ע' 71. ח"ב ע' 351. ע' 474. ס"ע 530 ואילך. ע' 561. ע' 692. ח"ג ע' 850. ח"ד ע' 1184. ח"ו ע' 257. ועוד.