ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריב

מורנו הבעש"ט – אמר הוד כ"ק אאמו"ר428 – האט מיר געזאגט בעמדי באהלי הקדש אשר כל נשמה ונשמה הנה ירידתה משמי רום במעלת רום הא"ס ב"ה להתלבש בגוף גשמי, שיצירתו וירידת נשמתו הוא ע"פ התורה, בכדי לקיים את המצות בכל יום ויום, בחול שבת ומועד, כפי אשר צוה ה' אלקינו בתורתו הקדושה שניתנה לנו לכל ישראל, הכל לצורך עלי' ע"י קיום התורה ומצות, וכמאמר הידוע אז חכמה דאצילות איז מקנא תפילין שבראש ישראל למטה429.


-----  הערות  -----

428) כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

429) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' קנב. וממשיך שם: וביאור דבר זה, דהכוונה העליונה שבעצמותו ית' ויתעלה היא אשר הנשמות בירידתן למטה בגופים גשמי', הנה בכל עניניהן זאלן זיי אויספירן די כוונה העליונה וואס נאר א נשמה בגוף קען אויספירן.

הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הואיל לבאר לי הכוונה דירידת הנשמה בגוף ומעלת העלי' שנעשה בנשמה ע"י ירידתה למטה.

ותוכן הדברים, אז אט דאס האט דער רבי מקבל געווען אין מעזריטש, ולהיותו נשמה חדשה, א אור אצילות אין א גוף גשמי, דעם רבי'נס גוף איז געווען א כלי ממש צו אור חכמה דאצילות, פעל דבר זה בחסידים אשר בכל מקום שיהיו זאלן זיי אויספירן די כוונה העליונה בירידת הנשמה בגוף.

ובאחד הפעמים ביאר לי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ענין מעלת העילוי שנעשה בהנשמה על ידי ירידתה למטה בגוף ועניני העבודה, אַז דער אור הגאולה וואָס קומט דורך גלות איז אַ אור מבהיק, וענינו בעבודה פרטית אַז דער גילוי אור עצמי וואָס קומט דורך גלות איז אַ אור תקיף יותר. וראה גם אגרות-קודש שם ע' קנט ואילך.