ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטז

לימוד התורה

ווידער לערנען ניט ווי מען דאַרף איז בעסער גאָרניט436.


-----  הערות  -----

436) ספר השיחות תורת שלום ע' 232. ושם לפנ"ז: אַזוי שטייט פון בעש"ט'ס אָדער פון מגיד'ס וועגען, איך האָב דאָס ניט לאַנג געזעהן, אַז [ההמשך בפנים].