ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריז

מהרש"א

בשם הריב"ש שכל החיבורים שהיו עד המהרש"א ועד בכלל היו ברה"ק וכיון שהוא ברוה"ק הוא תורה עצמה, ואמר שרק הגילוי הוא ע"י רוה"ק אבל כיון שנתגלה ונעשה תורה באמת תורה בעצם גבוה יותר מרוה"ק, וכיון שהוא תורה אפשר לפרש ע"פ פרד"ס437.


-----  הערות  -----

437) ספר שארית ישראל למהרי"ד מווילעדניק – דרוש לסוכות ע"פ פרד"ס מאמר א' בתחילתו. הובא בלקוטי שיחות חכ"ג ע' 40 הערה 76. וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"כ ע' קל.