ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריח

משיח

מאמר הבעש"ט נבג"מ438 שצריך כל אחד מישראל לתקן ולהכין "חלק קומת משיח השייך לנשמתו"439.


-----  הערות  -----

438) מאור עינים ס"פ פינחס.

439) לקוטי שיחות ח"ב ע' 692. ע' 599. ושם: דרך כוכב מיעקב: ראה ירוש' (מעשר שני ספ"ד) דלכל או"א מבנ"י שייך זה. והנה לפי ירוש' תענית פ"ד ה"ה (וכ"פ הרמב"ן וכמה ממפרשי החומש) מדבר הכתוב במשיח. אין בזה סתירה, ואדרבה – ע"פ מאמר הבעש"ט [ההמשך בפנים. ולאח"ז ממשיך:] ומובן בעבודת האדם – ע"פ מש"כ רבינו הזקן באגרת הקודש ס"ד. וראה ספר השיחות תנש"א ח"ב ע' 776. ובכ"מ.

וראה גם ספר המאמרים תרמ"ג ע' ע.