ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריט

נגינה

נאָכדעם אַז דער אַלטער רבי איז געקומען אין מעזריטש האָט ער געהערט פון מעזריטשער מגיד בשם הבעש"ט, אַז דער ענין פון ניגון איז איינער פון די דרכי העבודה אין חסידות440.


-----  הערות  -----

440) ספר השיחות תש"ב ע' 122. וראה לקמן סימן רנא.