ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכא

סדר לבישת טלית גדול

האדם באשר הוא בחיר הנבראים ותכלית מעלת הבריאה, כאמור אדם אתם442 וארז"ל443 אתם קרויים אדם, כלומר מעלת האדם הוא שכולל את הבריאה כולה, ברכי נפשי כו' לבשת444, ממלא כולהו עלמין, עוטה אור כו' כיריעה445, סובב כולהו עלמין, ומברכים להתעטף בציצית הכוונה אשר כוונת עיגול הגדול שלפני הקו תושלם ע"י הציצית שהן ל"ב חוטין הנמשכים ע"י חכ' דאצילות בד' עולמות אבי"ע, מה יקר חסדך כו' יחסיון446, אצילות. ירויון מדשן ביתך כו' תשקם447, בריאה. כי עמך כו' נראה אור448, יצירה. משוך חסדך כו' לישרי לב449, עשי'. וגדלה מעלת ישרי לב שהם אנשים פשוטים המתנהגים בדרכי החסידות לראות מעלתם של ישראל על בעלי השכלה שהם רק ידעוך בהשכלה ולא בהרגש450.


-----  הערות  -----

442) יחזקאל לד, לא.

443) יבמות סא, ב. וש"נ.

444) תהלים קד, א.

445) שם, ב.

446) שם לו, ח.

447) שם, ט.

448) שם, י.

449) שם, יא.

450) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' שסח. וממשיך שם: בכדי מען זאָל פאַרשטיין דעם תוכן פנימי פון דעם וואָרט און דערהערן ענינו ופעולתו בעבודה, וואָס אין מעלת ומדריגת נשמה זיינען פאַראַן חילוקי מדריגות, לבד חילוקי דרגות הנשמה אין אירע זעלבסט מדריגות פון שכל ומדות און ג' לבושי הנפש, עס איז פאַראַן אַ חילוק עצמי צווישן נשמות עצמיות און נשמות מתפשטות, הגם אַלע נשמות זיינען מקושרות דורך מדריגת יחידה אין עצמות אין סוף, בכל זה זיינען פאַראַן חילוקי דרגות אין דעם אופן ההתקשרות דאָס הייסט אין דעם דערהער פון דער נשמה, עס זיינען פאַראַן דרגות און מדריגות נשמה אפילו אין נשמות דבי"ע וואָס בהעלם – בקירוב אל הגילוי – איז נרגש ומאיר עצמות א"ס, און עס זיינען פאַראַן אַ זעלכע נשמות וואָס אין זיי איז דער דערהער אַ מוסתר ונעלמ'דיקער.

דער רבי – אמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק – איז געווען אַ עצמי, אַ עצמי איז הן אין קבלה און אין השפעה אַ עצמי, אַז מען איז זיך מתדבק אין אַ עצמי און מען חזרט איבער אַ וואָרט פון אַ עצמי איז דער וואָרט באַלעבט – מיט אַ חיות פנימי – אָט דעם וואָס רעט און אָט דעם וואָס הערט.