ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכב

ספירות, נשמות ומלאכים

וביאור הדברים ידוע שבכל עולם יש ג' בחי' ספי' ונשמות ומלאכים ובל' הבעש"ט נ"ע451 נק' עולמות ונשמות ואלקות452.


-----  הערות  -----

451) ראה צוואת הריב"ש סימן עה. אור תורה להרב המגיד ז, א ואילך. אור התורה נח ח"ג תריד, א. ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' רפג. בהוצאה החדשה – ח"ד ע' רפג.

452) פלח הרמון על שיר השירים ע' 230. וראה מאמר שני המאורות קיד, א: ועד"ז יש להבין בענין בירורי אנ"ך דתוהו הנז' בסה"ק היינו אורות ניצוצין כלים. ובקבלת הבעש"ט נק' בשם עולמות נשמות אלקות כידוע.