ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכד

מורנו הבעש"ט אמר: כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה בעבודת השם, וזהו ענין העבודה, להבין ולהשכיל מכל דרך בעבודת השם459.


-----  הערות  -----

459) "היום יום" ט אייר מאגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' רפט.

ובספר המאמרים תש"ה ע' 30: וכמאמר מורנו הבעש"ט נ"ע דכל מה שהאדם רואה ושומע הוא הוראה מלמעלה בענין עבודתו בסור מרע ועשה טוב.

וראה גם בשם הבעש"ט – אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' קמח. ח"ב ס"ע תקלז ואילך. ח"ג ע' שצח. ח"ד ע' תכז. ח"ו ס"ע סא ואילך. ע' שכז. ח"ז ע' מד. חי"ד ע' פז. לקוטי דיבורים ח"א קעא, ב. ח"ד תרמה, ב. ספר השיחות תרפ"ז ע' 213. תרצ"ו ע' 6. לקוטי שיחות ח"ב ע' 633. ח"ו ע' 284. ועוד.

– מאמר זה הובא בכ"מ באו"ת ולקו"א להרב המגיד (לא בשם הבעש"ט) – נסמן במפתחות לשם ע' נג (וכל מה שאדם וכו').