ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכז

עצם

וכמו שאמר הבעש"ט ז"ל שכשאתה תופס במקצת מן העצם אתה תופס בכולו כו'462.


-----  הערות  -----

462) המשך תרס"ו ע' תקכב. וראה המשך תער"ב ח"א ע' תקנג. ספר המאמרים תרע"ח ע' שכ. לקוטי שיחות ח"ב ע' 435. ע' 499. ח"ד ע' 1208 ואילך.

וראה הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בספר השיחות תש"א ע' 32: בספר תולדות יעקב יוסף יתרו מצות אנכי: שכתבו הראשונים כו' בכל מקום שאני תופס ואוחז בקצה וחלק מחלק האחדות הרי אני תופס כולו וכן שמעתי ממורי, ובפ' חיי שרה [עה"פ כד, א]. מפירוש היעבץ לאבות פ"ד מ"ב: התופס מקצת מן האחדות תופס כולו.

וראה שיחת יום שמחת תורה תשי"ב (תורת מנחם – התוועדויות ח"ד ע' 90 ואילך): "העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו", משום שהעצם בלתי מתחלק, ובמילא כשתופס במקצתו ה"ה תופס בכולו – דלכאורה אינו מובן: כיון שהעצם אינו מתחלק, איך שייך המושג של מקצת של העצם, שנוכל לומר שע"י התפיסא בהמקצת תופס בכולו? – אלא הכוונה היא להעצם כפי שנמשך ובא בשינויים גם בבחי' מקצת, שכיון שהעצם הוא זה שבא בהמקצת, לכן, יש בו הכל, ובמילא, התופס במקצתו תופס בכולו.