ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכח

עשירות

עשירות איז באַ איינעם אַ גן עדן און ביים צווייטן אַ גיהנם463.


-----  הערות  -----

463) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז ע' נח. וממשיך שם: האָט דער אלטער רבי דאָס אויסגעטייטשט אַז באַ דעם וואָס נוצט די עשירות צוליעב צדקה און תורה ומצות איז די עשירות אַליין אַ גן עדן און באַ דעם וואָס ניצט די עשירות פאַר זיך אויף עניני עולם אָדער ער האַלט דאָס ווי אַ אוצר, איז די עשירות אַליין אַ גיהנם.