ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכט

פגישה

שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר פתגם בשם הבעל שם טוב, שכשנפגשים פעם אחת בטח יפגשו שנית464.


-----  הערות  -----

464) אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חי"ז ע' נא. וראה ד"ה אל יפטר תשכ"א (ספר המאמרים תשכ"א ע' 204): וכמאמר הבעש"ט הידוע שבכל מקום שהי' האדם פעם אחת, מוכרח לבוא שמה שנית (ראה ספר בעש"ט עה"ת פ' לך לך אות כג).