ספריית חב"ד ליובאוויטש

רל

פסקי הלכות

לומדי תורה בכלל ומורי הוראה – המבררים בדבור ובכתב פסקי הלכות – בפרט, צריכים עבודה מרובה בתפלה ותחנונים לפני המקום שיכוונו אל האמת465.


-----  הערות  -----

465) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' שלב.