ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלא

ציצית

וכל' הזה אמר הבעש"ט ז"ל אפי' מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים הי' נותן כל עבודתו והשגתו באלקות אפי' רק עבור מצות ציצית אחת מד' ציציות466 שיש לכל א' מישראל.

כי השגת מיכאל הוא בחי' שבאה בהשתל' בעולם הבריאה שהוא בחי' גבול משא"כ בחי' הציצית הן בחי' שער רישי' כעמר נקי467 שהוא בחי' המשכת אוא"ס ב"ה שלמע' מהשתל' וכן כיוצא בזה בכל המצות וזהו הנק' שמחה של מצוה שהוא עיקר עבודת האדם בעוה"ז וע"ז נא'468 תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה ובטוב לבב כו' כי מאד צ"ל שמחה וטוב לבב בשמחה עזה מהמשכת עצמי' אוא"ס ב"ה ע"י המצות שאין כל העולמות ערך אליו כלל כו' ולכן אף שיהי' בעיניו כרשע וידע שיקבל עונש בגיהנם עבור זה או יסורי עוה"ז אעפ"כ יהי' שמח וטוב לב משמחה של מצוה הנ"ל כי הרי כל יסורי גיהנם כדאי אפי' נגד קורת רוח שעה א' בג"ע התחתון אצ"ל בג"ע העליון כו' עאכו"כ נגד המשכת עצמי' אוא"ס ב"ה על כל מצוה שאין כל התענוגים עליונים גם מה שלמע' מעלה מג"ע העליון לא יעריך אליו כלל וכלא ממש חשיבי' ולכן צ"ל שמח וטוב לב ואעפ"כ יהי' כרשע בעיניו מצד חסרון היראה כנ"ל ושגם ידע כי מגיע מזה עונש לנה"ב אבל שמחה תקיעא בלבאי מסטרא דא ואינם תרתי דסתרי כלל כו' וד"ל469.


-----  הערות  -----

466) בהערות כ"ק אדמו"ר זי"ע לקיצורים והערות לתניא (ע' קמט): מצות ציצית אחת מד' ציציותיו. כן הוא בכת"י 7. אבל בכת"י 8, 9 אין התיבה מצות.

ויש להעיר ממנחות (כח, א) ד' ציציות . . שארבעתן מצוה א' ר' ישמעאל אומר ארבעתן ד' מצות. – ומה שתפס לדוגמא מצות ציצית דוקא י"ל א) משום דבפועל מצינו מלאך מחמיר ומקפיד במצות ציצית דוקא, אף דלמדין מזה לשאר עשה ג"כ (מנחות מא, א). אבל זה גופא טעמי בעי. ב) מעניני וטעמי מצות ציצית שתכלת דומה כו' לרקיע כו' לכסא הכבוד, וא"כ יש מקום לומר שמלאכים שהם ברקיע ולפני כסה"כ (ראה במדב"ר פ"ב, ו שמיכאל סובב לכסא) אין זקוקים כלל להזכרה דציצית. ואדרבה הם הרי רואים בתמידיות את העיקר ולא את הדומה לדומה. ולכן אומר דאפילו בזה הרי עבודה למטה בדומה לדומה היא באין ערוך לההשגה למעלה בכה"כ עצמו. – ובזה מובן ג"כ שדוקא בציצית הקפיד מלאך, דכל מי שיתמיד בעבודה פרטית ותגדל פשיטותה אצלו, וכמו זכירת הרקיע במלאך, תגדל אצלו התמי' בהעדרה, ואפילו אצל אחר, מפני רגילותו בה. ג) ד' ציציות הם כנגד ד' חיות המרכבה, והמתעטף בציצית, "כאילו מתקין כורסי' לקוב"ה" (ת"ז סוף תי' יו"ד באריכות). והנה מלאך מיכאל הוא, בתמידיות, אחד מחיות המרכבה (זח"ג רט"ז, א' ועוד). ואומר שאעפי"כ הי' נותן כל עבודתו כו'. – ובזה מדויק ג"כ מה שאמר אחת מד' ציציות, כי אינו אלא אחת מחיות המרכבה. ד) שמעלת המצות למטה מבאר בפנים שהיא מה שזהו למעלה מהשתל'. ואומר שאפילו ציצית שענינה המשכה בדרך דילוג צמצום ושערות, בכ"ז הי' נותן כל עבודתו כו', כי דוקא עי"ז נמשך מלמעלה מהשתלשלות. וכמבואר בארוכה בדא"ח בדרושי ציצית ומחלוקת קרח (וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ב ע' שעז ואילך. לקוטי שיחות חי"ג ע' 199-198. ר"ד ד' תמוז תש"מ).

467) דניאל ז, ט.

468) תבוא כח, מז.

469) קיצורים והערות לתניא ע' מו. מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' ריא ואילך.

ובאוה"ת שה"ש ח"ג ע' תתקו: ומעשה דבעש"ט שמיכאל הי' נותן קדוש שלו עבור א' מד' ציצי', כי ע"י ציצי' נמשך אה"ר מלמעל' למטה מרכבתא עילא' דאצי' שאין אהבת מיכאל ערוך כו'.