ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלה

תיקון המדות

עיקר החסידות איז תיקון המדות475 און מייקר זיין אַ פּשוט'ן אידן, וואָס די עבודות זיינען די עלי'-טרעפּ אין דעם דרך החיים און צו גיין אויף טרעפּ באַדאַרף מען האָבן אַ סיוע פון אַן עלטערן און דאַן איז דאָס אַ הילוך מסודר476.


-----  הערות  -----

475) ראה אגרות-קודש אדמו"ר הצמח צדק ח"ב ע' קה. ספר השיחות תורת שלום ע' 48. שיחת שמע"צ ושמח"ת תרצ"ד (לקו"ד ח"א נו, א). אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' תנח.

476) לקוטי דיבורים ח"ג תקו, ב. ספר השיחות תש"ט ע' 297, ושם לפנ"ז: אדמו"ר הזקן האט דאַן מקבל געווען אַ תורה מכ"ק דודו הנסתר הגאון הצדיק הר"ר יוסף יצחק וואָס ער וגיסו הצדיק הנסתר הר"ר ברוך האָבן געהערט ממורנו הבעש"ט בתחלת התגלותו [ההמשך בפנים].