ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלז

תשובה

תשובה איז שבת ו"ה, שם הוי' י' חכמה ה' בינה ו' מדות ה' מלכות, י"ה הנסתרות לה' אלקינו, ו"ה נגלות, ובשבת העבודה במוחין, וזהו תשובה שבת ו"ה478.

**********


-----  הערות  -----

478) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' ריב. ושם, שהבעש"ט אמר ג"כ "תשובה איז בושת ה', ה' איז מעשה".