ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמא

אמירת תורה

הבעש"ט ז"ל הי' אומר ד"ת בל"א7 ולא בלה"ק8.


-----  הערות  -----

7) בל' אשכנז – ולהעיר מקונטרס המענה להצ"צ (בקונטרס "הצ"צ ותנועת ההשכלה" ע' 48) בנוגע ללשון בנ"י ברוסיא "אין יודעים שפת אשכנזית נקי' רק שפה המדוברת". ובפוקח עורים בתחלתו "טייטש". – לקוטי שיחות חלק כא ע' 448 הערה 15. ובספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 38 הערה 22 בשוה"ג: "בלשון אידיש" (ולא "בלשון אשכנז").

8) תניא אגה"ק סכ"ה (קמא, א).

ובלקוטי שיחות חלק כא שם: וידוע אַז אַזוי איז אויך געווען די הנהגה פון תלמידו הרב המגיד, פון כ"ק אדמו"ר הזקן און פון די רביים שלאחריו ביז כ"ק מו"ח אדמו"ר – אַז זיי פלעגן זאָגן חסידות "בל"א", אין אידיש.

און נאָכמער: בכדי צו פאַרשטיין די אמיתית הכוונה פון די "דברי תורה" פון רבותינו נשיאינו איז ניט מספיק לערנען זיי ווי זיי זיינען איבערגעזעצט געוואָרן אין לשון קודש דורך אַנדערע*, און מען מוז אָנקומען צו די ווערטער וואָס זיי האָבן געזאָגט אין אידיש, כמובן מאגה"ק שם.

וראה גם לקוטי שיחות חי"ד ע' 323. חכ"ט ע' 295.

-----שולי הגליון-----

*) משא"כ הענינים שנכתבו בלה"ק ע"י רבותינו.