ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמח

פסח – אחרון של פסח

דער בעש"ט האָט גערופן די סעודה פון אחרון של פסח "משיח'ס סעודה"15 . . ביי דער דאָזיגער סעודה איז געווען דער מנהג, אַז די טיר איז געווען אָפען פאַר אַלעמען, און אַלע די וועלכע האָבן זיך געפונען אין בעש"ט'ס הויז האָבן טועם געווען פון די אחש"פּ סעודה16.


-----  הערות  -----

15) וממשיך בהשיחה: כשם ווי עס איז פאַראַן נעמען צו די סעודות שבת ויום טוב, עתיקא קדישא זעיר אנפין וכו', אָט אַזוי האָט מען ביים בעש"ט גערופן די סעודת יום טוב אחרון של פּסח "משיח'ס סעודה" [ההמשך בפנים].

16) ספר השיחות תש"ב ע' 109 ואילך. ומסיים שם ע' 110: אחרון של פּסח איז משיח'ס סעודה, ווייל אחרון של פּסח איז מאיר דער גילוי הארת משיח צדקנו. וראה "היום יום" כב ניסן. ספר השיחות תרפ"ו ע' 104. תרצ"ז ע' 236. וש"נ. לקוטי דיבורים ח"ג תסא, ב. ספר השיחות תש"ג ע' 118. וראה גם לקוטי שיחות ח"ב ע' 545 ואילך. ח"ד ע' 9-1298. ח"ו ע' 272 ואילך.