ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנ

מים

אַז מ'באַגעגענט וואַסער זאָגט דער בעש"ט: אַז מ'באַגעגענט וואַסער זאָל מען זאָגן, אַז דער בעל שם זאָגט, אַז דאָס איז אַ סימן ברכה18.


-----  הערות  -----

18) "היום יום" כא טבת. נתבאר בשיחת ליל א' דחג הסוכות תשמ"ג (התוועדויות תשמ"ג ח"א ס"ע 162 ואילך).