ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנט

סעודות הבעל שם טוב

ביי מורנו הבעש"ט זיינען געווען סעודות ברבים און סעודות ביחידות, מען מיינט ניט פאַר זיך. נאָר אַז די מסובים זיינען געווען פון די נבחרים און דער עולם איז געשטאַנען אַרום. די מסובים ביים טיש האָבן געמוזט קענען כתבי האריז"ל31.


-----  הערות  -----

31) ספר השיחות תש"ד ע' 19.