ספריית חב"ד ליובאוויטש

כו

אמור כג, מב: כל האזרח בישראל ישבו בסוכות.

. . . וכ"ק אאמו"ר הרה"ק88 בשם הבעש"ט נ"ע פי' דכל האזרח בישראל ישבו בסוכות שהוא הבטחה, דכאשר בסוכות תשבו שבעת ימים אז הנה הקב"ה מבטיח בתורתו אשר כל האזרח בישראל שהוא מהמדרי' מקיפים שבנשמה הנעלית ביותר ממדרי' הפנימית, בכ"ז ישבו בסוכות בהתיישבות פנימית89.


-----  הערות  -----

88) כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

89) ספר המאמרים תש"ד ע' 32. ושם:

וביאר דהנה ארז"ל (מד"ר בראשית פי"ד, ט) חמשה שמות נקראו לה נפש רוח נשמה חי' יחידה דשלש בחינות נר"נ הן פני' וחי' יחידה הן מקיפי' דחי' היא מקיף הקרוב ויחידה היא מקיף הרחוק שמקבל מבחי' יחיד פי' התקשרות החלק בהעצם, הנה כאשר בסוכות תשבו שבעת ימים והעבודה דנר"נ אז הנה מלמעלה יתנו לו גילוי מקיפים דנשמה, וזהו ההבטחה דכל האזרח בישראל ישבו בסוכות.