ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסד

מורנו הבעש"ט הי' מייקר ומחבב את האנשים הפשוטים ולפעמים הי' נותן להם יתרון גם על בני תורה גדולים באמרו כי הידיעה והשכל [מכהה] את הרצון הפנימי והעצמי שישנו בכל אחד מישראל לאלקות ומכסה עליו, לא כן האנשים הפשוטים הנה אמונתם הפשוטה בה' ויראתם את ה' חיבתם לתורה וזהירותם בקיום מצות מעשיות תפלתם ואמירתם תהלים והכל בתום לב, הנה לא זו בלבד שאינו מכסה על הרצון העצמי והפנימי לאלקות אלא אדרבא גורם התגלותו והתפשטותו וזה יקר וחביב מאד מאד למעלה, ומורנו הבעש"ט נ"ע הי' שולח את תלמידיו הק'48 לכמה וכמה מהאנשים הפשוטים – מקושריו – היושבים בכפרים וישובים להתלמד מהם תמימות דיראת שמים, מדות טובות ומדת האמונה והבטחון49.


-----  הערות  -----

48) ראה גם לקמן סימן שסב.

49) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו ע' שצט.