ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסה

תהלים המתאים למספר שנותיו

וידוע המנהג שקיבל אדמו"ר הזקן . . . רבו בשם רבו מורנו הבעש"ט, לאמר הקאַפּיטל תהלים המתאים למספר שנותיו50, אחר תפלת שחרית קודם אמירת השיעור תהלים בכל יום כנהוג51.


-----  הערות  -----

50) פירושו כשנמלאו לו, לדוגמא, יג שנה מתחיל קאַפּיטל יד.

51) קובץ מכתבים לתהלים בסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק ע' 214. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"י ע' נג. וראה "מאמר מאדמו"ר שנ"ז ז"ל לומר הקאַפּיטל שלו" – ד"ה דוד מלך ישראל – נדפס במאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים ע' שמא. ד"ה הנ"ל תשכ"א (ספר המאמרים תשכ"א ע' 230 ואילך). אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' לא. ספר השיחות תש"ד ע' 162.