ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסו

תפילה

מורנו הבעש"ט נ"ע בעת תפילתו הי' רגיל לומר, "אף, אף, אף"52.


-----  הערות  -----

52) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' שסג. ושם לפנ"ז: בהמלשינות הידועה הלשינו לאמר כי מורנו הבעש"ט [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] ופירש המלשין כי התפלל אשר יוריד השי"ת אף וחרון על הממשלה, ואשר ככה נוהג גם רבינו הגדול.

וכשנשאל רבינו הגדול בטאיינע סאויעט על דבר זה הי' לו צער גדול, מאשר הי' צריך לגלות כוונתו של מורנו הבעש"ט נ"ע ולפרש דרכיו לפני השרים הא"י, אמנם הי' באפשרו לדחותם בכמה תשובות, אך לא רצה להיות נפרד גם מתנועה אחת של מורנו הבעש"ט נ"ע גם לשעה קלה אף למראית עין. ובלקו"ש חכ"ה ע' 265 הערה 62 בשולי הגליון: ". . . הבעש"ט הי' רגיל לומר בתפילתו אוף (קוף) . . ושזוהי דרגת הביטול דלמטה מ"תולעת" בהיותו בע"ח דומה לאדם". וראה "רשימות" חוברת ח ע' 13. ספר השיחות תרצ"א ס"ע 235 ואילך). בית רבי ח"א פט"ז (לא, ב) ובהערה א שם.