ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערב

מורנו הבעש"ט נולד בשנת תנ"ח, וסימנו נחת. בן שלש שנים הכיר את בוראו ושלש ושלשים שנה הי' נסתר. וסימן גל עד7. וכשהי' בן שלשים ושש נתגלה, ועשרים ושש שנה נהג את החבריא קדישא8.


-----  הערות  -----

7) ראה לקוטי שיחות חלק ז ע' 338-337, ושם: וי"ל דהבעש"ט כל זמן שהי' נסתר, הי' ג"כ בבחינת לובן העליון דקדושה, וזהו שמבואר ברשימה (שבלקוטי דיבורים המוסג"פ ע' 29)[ftnref_3_1] דכשנגמר זמן היותו נסתר והי' צריך להתגלות סימנך הוא גל עד דוקא[ftnref_4_2], וידוע מש"כ הבעש"ט (נדפס בשיחת כ' כסלו תרצ"ג ובהתמים ח"ד יח[ftnref_5_3]) דכשגמר לימוד התורה עם מורו אחי' השילוני – (ראה בסה"ד שרשב"י הוא גלגולו. ועיין ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב) עד לעיני כל ישראל נתגלה.

8) לקוטי דיבורים ח"ג תקכז, א. וראה מכתב הבעש"ט (להרה"ח וכו' מ' יעקב יוסף הכהן כו' פולנאה, מיום ג' מקץ תקי"ג) – נדפס ב"התמים" חוברת ד' ע' יח (קעד, ב): א"דש"ה גי"ה קבלתי ושמחתי כעל כל הון רב והצדק את כ"ה כי הבטחתי אותו לגלות לו באיזה יום ובאיזה שנה נתגלה אלי מורי אחי' השילוני ועתה בא העת לגלותו אני ביום מלאות לי ך' וא"ו שנים ביום ח"י אלול בשנת ת"פ"ד בעיר אקופ כחצות הלילה נגלה אלי איך אין לי רשות הלמוד הראשון הי' פרשה בראשית וכאשר גמרנו התוה"ק עד לעיני כל ישר"אל הייתי בן ל' וא"ו ונגלתי.

וראה לקוטי דיבורים ח"א לא, א: עפ"י הדברים האלה אשר ביום ח"י אלול תפ"ד נתמלא למורנו הבעש"ט נ"ע כ"ו שנה, הרי נולד בשנת תנ"ח ח"י אלול, והתגלותו של מורנו הבעש"ט הי' – עפ"י המכתב הנ"ל – ביום ח"י אלול תצ"ד, וכן בכל המכתבים שישנם, הן מכתבי הרה"ק ר' אדם בע"ש למורנו הבעש"ט במשך ג' שנים תצ"א-תצ"ג בדברי תורה וביאורים מאמרי הזהר והתיקונים, ודברי תורה על אשר מסרב להתגלות, ומודיע לו אשר כולם החליטו שיתגלה, והן ממכתב מורנו הבעש"ט לגיסו הרה"ק ר"ג נ"ע, מוכח כי התגלות מורנו הבעש"ט הי' בשנת תצ"ד.

וראה לקוטי דיבורים ח"ג תעג, ב ואילך. ספר השיחות תש"ה ע' 122: ח"י אלול תנ"ח איז דער אמת'ער גליקלעכער טאָג ביי אַלע חסידים פון דער גאַנצער וועלט, ווייל דער טאָג איז דער יום הבהיר פון אַלע חסידים אויף דער וועלט, עס איז דער טאָג וואָס מורנו הבעש"ט איז געבאָרן געוואָרן.

ח"י אלול תפ"ד איז דער גרויסער אומשאַצבאַרער גליקלעכער טאָג, ווען מורנו הבעש"ט איז אַלט געוואָרן זעקס און צוואַנציק יאָר און למעלה האָט מען גע'פּסק'נט אַז אחי' השילוני זאָל נתגלה ווערן צו מורנו הבעש"ט און זאָל אים מגלה זיין דעם מאור תורה הנגלית והקבלה, ווי מען לערנט אין גן עדן.

ח"י אלול תצ"ד איז געוואָרן צען יאָר ווי אחי' השילוני האָט געלערנט און מדריך געווען את מורנו הבעל שם טוב, במשך די צען יאָר האָט מורנו הבעש"ט אָנגעפירט מיט דער עדת צדיקים הנסתרים און איז אומגעגאַנגען ממקום למקום צווישן די פּשוט'ע מענטשן און פלעגט זיי דערציילן סיפּורים פון מעלת ישראל און מדות טובות און יראת שמים, און ווען עס זיינען נשלם געוואָרן די צען לימוד יאָרן איז – ח"י אלול תצ"ד – דער בעש"ט, על פּי תוקף הוראת ודרישת מורו אחי' השילוני, נתגלה געוואָרן פאַר אַ בעל שם טוב וואָס איז עושה נפלאות און מגלה עמוקות.

-----שולי הגליון-----

1) נעתק בפנים כאן.

2) ע"ד שהי' ברשב"י, של"ג בעומר מרומז בקרא במש"כ גל עד – ראה לעיל בלקוטי שיחות שם.

3) נעתק בהערה הבאה.