ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעז

יום השמונה עשר לחדש אלול – חי אלול – הוא יום הולדת מורנו הבעש"ט נ"ע, אשר אצל הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הי' יום זה יום הילולא פּנימית בסוד אתכסיא, ובו ביום היו אומרים דא"ח בהצנע, רק לפני בניהם ביחידות. וגמירא מילתא – ע"פ ספּור מקובל מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע – אשר בו ביום – חי אלול – אומר כ"ק רבינו הבעש"ט נ"ע דברי תורה ברבים לפני תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל המקושרים אליהם19.


-----  הערות  -----

19) ספר המאמרים תש"ח ע' 292. ספר השיחות תש"ח ע' 258. וראה לקוטי דיבורים ח"ג תעד, א ואילך. ספר השיחות תש"ה ע' 123. ספר השיחות תש"ג ע' 140 ואילך. לקוטי שיחות ח"ב ע' 636.