ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפו

בשנות ההסתר הי' לבוש בבגדי כפרי והי' נמצא תמיד בחברת אנשים פּשוטים ומחזק אותם בעניני אמונה פּשוטה ומרגילם שלא ילמדו מהנכרים יושבי הכפרים ומרגילם לשמור לשונם מלשון הרע רכילות ודיבורי קללה.

מחלק אגוזים ותפוחים לילדים קטנים ומרגילם לברך עליהם והי' עונה אמן אחר ברכותיהם בדבקו' עצומ'35.


-----  הערות  -----

35) לקוטי דיבורים ח"ג תקכז, ב. ספר השיחות ה'שי"ת ע' 421.