ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצ

הבעש"ט נ"ע קודם שנתגלה והי' עוזר – אַ באַהעלפער – והי' מוליך את הילדים לחדר ומביאם חזרה40, הי' מנשקם מרוב חיבה באהבת ישראל, ואמר הרב המגיד ממעזריטש נ"ע:

הנני מתברך – ער ווינטשט זעך – לנשק ספר תורה באותה חיבה אשר הבעש"ט נ"ע הי' מנשק ילד מישראל שאמר אלף בית41.


-----  הערות  -----

40) הובא ונתבאר בלקוטי שיחות חלק ח ע' 251 ואילך.

41) רשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בספר המאמרים תש"ט ע' 87. וראה ספר השיחות תש"א ע' 32 (הועתק ב"היום יום" טז תמוז). אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ח ע' פח.

בספר השיחות תש"ג ע' 139: ביים בעש"ט איז אַ קינדעריש אמן אַ פתחו של אולם. ווי עס בריינגט זיך אין היום יום (ע' עא [טז תמוז]) אז דער הרב המגיד ממעזריטש האָט געזאָגט, הלואי וואָלט מען אַזוי געקושט אַ ס"ת, ווי דער בעש"ט האָט געקושט די קינדער פיהרענדיג זיי אין חדר אַלס בעהעלפער.

ובספר השיחות תש"ד ע' 163: עס איז ידוע וואָס מורנו הרב המגיד ממעזריטש האָט געזאָגט, הלואי זאָל מען קושן מיט אַזאַ אהבה אַ ספר תורה ווי דער בעש"ט פלעגט קושן די קינדערלעך פירנדיק זיי אין חדר, אין דער צייט וואָס ער איז געווען אַ באַהעלפער, יעדער איד איז אַ ספר תורה.