ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצג

הוד כ"ק רבינו הזקן ספר . . . אשר זקנו מורנו הבעש"ט אמר שתחלת עבודתו יחד עם חבריו הצדיקים הנסתרים היתה להבריא – געזונד מאַכען – את גופם של ישראל ואח"כ להבריא את רוחם ונפשם, ולכן כל זמן שמורנו הבעש"ט הי' נסתר היתה כל עבודתו להיות לעזר לישראל בעניני פּרנסה ועיקר עסקו הי' עם האנשים הפּשוטים שהם גופם של ישראל, ואחרי כן כשנתגלה, התחיל לעסוק עם תלמידי החכמים ובני תורה שהם נפשם ורוחם של ישראל44.


-----  הערות  -----

44) התמים חוברת ב ע' מד [סט, ב]. נתבאר בשיחת יום ב' דראש השנה תשל"ו. וראה לקוטי שיחות חלק כא ע' 53. ספר הזכרונות חלק א פרק ט (ס"ע 52 ואילך).