ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצה

התגלותו

אַלע ווייסן דעם גרויסן געראַנגל וואָס מורנו הבעש"ט האָט געהאַט מיטן הימל, וואָס ער האָט ניט געוואָלט זיך מתגלה זיין צו דער אידישער וועלט אַלס מנהיג ישראל און מורה דרך אין עבודת הבורא ב"ה, ענליך צום געראַנגעל וואָס משה רבינו האָט געהאַט מיט השי"ת ווען ער האָט ניט געוואָלט אָננעמען די הייליגע שליחות צו זיין דער גואל ישראל פון גלות מצרים47.


-----  הערות  -----

47) ספר השיחות תש"ג ע' 191.