ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצז

שש שנים סרב הבעש"ט להתגלות53 ומשום זה הפחיתו לו שש שנים מחייו, ונסתלק ביום הרביעי – נטלו המאורות סימן – ראשון לחג השבועות בשנת תק"ך כשהי' בן ששים ואחת שנה שמונה חדשים ושמונה עשר יום{35}.


-----  הערות  -----

53) ראה לעיל סימן רצה-רצו.