ספריית חב"ד ליובאוויטש

ש

נסיעה לארץ ישראל

הבעש"ט רצה לנסוע לארץ ישראל56, והגיע עד סטאַמבול57, וחזר למקומו58.

**********


-----  הערות  -----

56) ראה גם תולדות יעקב יוסף רא, א. שיחת ש"פ ויקהל כ"ה אד"ר תשנ"ב.

57) שבחי הבעש"ט דפוס קאָרעץ (תקע"ו) פס"ב (כה, ב-ג).

58) שיחת אחרון של פסח תשי"ב (תורת מנחם – התוועדויות ח"ה ע' 155). וממשיך שם: וכן רבינו הזקן נסע עד "לעיר מאָהליב אשר על נהר דניעסטער", וחזר למקומו (מאמר אבות החסידות – "התמים" חוברת ב ע' נב. בית רבי ח"א פ"ו (ז, ב)).