ספריית חב"ד ליובאוויטש

שג

רבינו הבעש"ט נסתלק ביום חגה"ש דשנת תק"ך (אמנם מסופקני62 אם ביום א' נסתלק או ביום ב' דחה"ש, אבל זה ודאי שזמן הסתלקותו הי' בחגה"ש) ותומ"י קיבל הרבנות בנו הרב ר' צבי, וכה ניהל הרבנות, והיו כל התלמידים בצוותא חדא. לתקופת השנה בחה"ש בעת עריכת השולחן, וישבו כל התלמידים אמר הרב ר' צבי: היינט איז באַ מיר געווען דער טאַטע און האָט מיר געזאָגט: אַז די שכינה און פּמליא של מעלה מיט'ן גאַנצן פּעקל, האָט זיך אַריבערגעטראָגן צו אייך, ר' דובער (כוונתו אל המגיד ממעזריטש), ועמד ר' צבי ופשט את בגדו הלבן ולבשו את הרב ר' דובער ממעזריטש, והרב המגיד ישב על כסא הרבנות מעת ההיא, ולא סרב כלל63.


-----  הערות  -----

62) ראה שיחת כ' כסלו תרצ"ג אות א' (לקוטי דיבורים ח"א לב, א) שאח"כ נפשט הספק, והסתלקותו היתה ביום א' דחג השבועות (הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בספר השיחות תורת שלום ע' 83).

וראה ספר השיחות תרצ"ט ע' 333. לקוטי שיחות ח"ד ע' 1031 ובהערות שם. ח"ח ע' 22, 27 ובהערות שם (חלק נעתק לקמן בהערות לסימן שיח).

וראה לקוטי שיחות ח"ד שם ובהערות 30-*29, בנוגע לזמן קבורת הבעש"ט וע"ד ההלכה. ספר השיחות תרצ"ט שם.

63) תורת שלום שם.