ספריית חב"ד ליובאוויטש

שה

הרה"ק הרמ"מ זצ"ל (האָראָדאָק) פתח ואמר, יודע ה' ימי תמימים64, יודע ה' וויסן דעם שם ה' קען מען דאָס וויסן פון די ימי תמימים וואָס זיינען ממשיך אלקות אין וועלט און זיינען מקשר וועלט מיט אלקות, וואָס מיט דעם מאַכט מען די וועלט גאַנץ און מיט דעם איז מען משלים דעם רצון אלקות, דער רבי דער בעש"ט האָט געלעבט צוויי מאָל כ"ו און איינמאָל עשר, די ערשטע כ"ו איז כמספר שם הוי' הגלוי, דערפאַר איז ער געווען בהתגלות, נאָר בכדי ער זאָל קענען נתגלה ווערן האָט געדאַרפט דורכגיין דער סדר פון עשר ספירות וואָס דאָס זיינען די מיטעלע צען יאָר, ונחלתם לעולם תהי'{64}, מיט תורת הבעש"ט וועלן מיר קומען אין ארצנו הק'65.


-----  הערות  -----

64) תהלים לז, ח.

65) לקוטי דיבורים ח"א לה, ב.