ספריית חב"ד ליובאוויטש

שז

עס איז מקובל רבי מפּי רבי ששנות חיי הבעש"ט נ"ע בעלמא דין הם ע"ב שנה, אלא שאין ידוע אם הם שנות הגילוי69 או המילוי70.


-----  הערות  -----

69) הכוונה ימיו כפולים, והם היו"ד שנים שלמד – הערה בלקוטי דיבורים.

70) לקוטי דיבורים ח"א לא, ב. ושם לפנ"ז: אַז דער טאַטע האָט געלייענט דעם בריף הנ"ל מהבעש"ט נ"ע להרה"ק הרי"י נ"ע [הועתק לעיל בהערה לסימן ערב], אמר לי כ"ק אאמו"ר הרה"ק, ווי וועט דאָס מתאים זיין מיט דעם וואָס [ההמשך בפנים].