ספריית חב"ד ליובאוויטש

שז-א

מיט יעדען יאָר וואָס דער בעש"ט ווערט עלטער, ווערט אַלץ מער נתגלה דער אור המאיר פון זיין תורה און זיינע דרכי העבודה, וואָס צו אונז איז דאָס געקומען דורך דעם רבי'ן און די אַלע רביים71.

**********


-----  הערות  -----

71) רשימת היומן של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – ח"י אלול תרס"ג ("מבוא" לקונטרס ומעין ע' 57).