ספריית חב"ד ליובאוויטש

שט

א"ק

הרה"ח הרי"מ נ"ע74 האָט דערציילט שפעם אחד הי' על יחידות75 ושאל איזה דברים שהוזכרו בהדרוש של שבת ההוא בענין א"ק, וציוה לי ללמוד הדרוש למנצח על השמינית בלקו"ת, ותבקש אצל בני76 הביאור שעל דרוש זה הבלתי נדפס, ובהמשך דיבור קדשו אמר אַ ציור מוחשי אויף פּרצוף א"ק איז ווי דער בעש"ט, אדם און עליית הנשמה כחדא77.


-----  הערות  -----

74) הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפּאַלאָוו. רב בפּאָלטאַווע. מחסידי אדמו"ר מהר"ש ואדמו"ר מהורש"ב. ראה אודותו: ספר השיחות תר"ץ ע' 92. וש"נ.

75) אצל כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

76) כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

77) לקוטי דיבורים ח"א לז, א.