ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיא

אור שנברא ביום ראשון

מאמר אדמו"ר הזקן, ד' וישב כ' כסלו תקנ"ט:

על יום הרביעי נאמר80 יהי מארת חסר כתיב81, ופירש [אדמו"ר הזקן] כפירוש הרמב"ן82 שאור שנברא ביום ראשון שמש ג' ימים83, ג' דורות – הבעש"ט הרב המגיד – און האָט זיך אָפּגעשטעלט84.


-----  הערות  -----

80) בראשית א, יד.

81) ירושלמי תענית פ"ד ה"ג. פרש"י עה"פ. ועוד.

82) בראשית שם.

83) ב"ר פ"ג, ו ובמתנת כהונה שם. תנא דבי אליהו זוטא פכ"א.

84) לקוטי דיבורים ח"א מב, א.