ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיב

אי אפשר "לעבור" למדריגתו

המעשה שמספרים שאמר הבעש"ט נ"ע לר' וואָלף קוצייעש אין ביני לבינך אלא כחוט השערה אך החוט השערה הזה לא תוכל לעברו לעולם, דהיינו כמלא נימא שבין שני שמות הוי'85.


-----  הערות  -----

85) אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תרסט. ושם לפנ"ז: ויש לבאר ע"ד מ"ש השל"ה בענין יצחק שאמר והי' כאשר תריד כו', כי מה שבתחלה עבמ"ח לברוא את העולם במדה"ד זהו לפי שעי"ז יהי' העליי' יותר גדולה כמ"ש בזח"ג קרח קע"ח ב' דאלמלא דינא כו' אלא שלא יוכלו לקבל ומ"מ נשאר בחי' זו לצדיקים כמארז"ל ע"פ וסביביו נשערה מדקדק עמהם כחוט השערה. כי הנה בחי' כמלא נימא זהו הפסיק טעמא שבין שני שמות הוי' כמ"ש בפרדס שער הטעמים פ"ג גבי פסיק ובמא"א נ' ט"ז כי נימא בחי' צדיק כו', וע"כ כדי להעלותן לבחי' ש' הוי' שלמעלה מהשתלשלות שע"ז ארז"ל קדש למד מלמטה והוי' מלמעלה בד"ה ועשית ציץ הוא מדקדק עליהן כמלא נימא. ועד"ז י"ל [ההמשך בפנים].