ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיג

איש שדה

מורנו הבעש"ט איז געווען אַ איש שדה. הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ האָט דאָס מבאר געווען. ער – דער בעש"ט – האָט אויף זיך גענומען און האָט מצליח געווען מתקן צו זיין די בירורים און ניצוצות פון דעם איש שדה. אַלע ווייסן ווער עס ווערט אָנגערופן איש שדה86, וואָס ער איז מקטרג אויפ'ן עם ישראל און דערפון נעמען זיך אַלע גזירות אויף אידן87.


-----  הערות  -----

86) ראה בארוכה הוספות לביאורי הזהר בתחלתו. אוה"ת תולדות ד"ה ויגדלו הנערים.

87) לקוטי דיבורים ח"ד תרב, א. ספר השיחות תש"ד ע' 118.