ספריית חב"ד ליובאוויטש

שטו

אתפשטותא דמשה

אתפשטותא דמשה בכל דרא89. דער כללות חסידישער משה מיט די נ' שערי בינה וואָס נבראו בעולם90, איז דער בעל שם טוב מיט זיין תורת91 החסידות92.


-----  הערות  -----

89) תקו"ז תיקון סט.

90) ר"ה כא, ב.

91) ראה שיחת שמח"ת תר"ץ אות ל' (הועתק לקמן סימן שמה).

92) ספר השיחות תש"ג ע' 142 (בשם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע).

וממשיך שם: אונזער חב"ד – משה מיט די נ' שערי בינה איז רבינו הזקן מיט זיין תורת החסידות. כולם נמסרו למשה חסר אחד, וואָס דעם אחד דאַרפן חסידים משלים זיין ביזן ביאת המשיח, און דאָס איז דער יפוצו מעינותיך חוצה (ראה שיחת שמח"ת תר"ץ – הועתק לקמן סימן שמה).