ספריית חב"ד ליובאוויטש

שטז

מורנו הבעש"ט נ"ע הוא בחי' ומדרי' משה ראש נשיאי ישראל במשך כל הדורות עד הזמן הבהיר דהתגלות משיח צדקנו בקרוב ממש, והגילוי' העליונים שנתגלו למורנו הבעש"ט בסוגי אתעדל"ע הם ג"כ בארבעה אופנים א) אתדל"ע לעורר האתעדל"ת להתגלות, ב) הגילוים באתעדל"ע בתורה ובאותות ומופתים ע"י העבודה באתעדל"ת. ג) הגילוים באתעדל"ע בדרך מתנה בתלמידיו החבריא קדישא לתת להם כח ועוז להנחיל את אור התורה והעבודה לדורותיהם ד) הגילוים דאתעדל"ע בדרך מציאת חן להנחיל את כל ישראל את הכח דמס"נ על מדות חסידות.

והנה אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, בכל דור ודור עד ביאת משיח צדקנו הוא אתפשטותא כחו של מורנו הבעש"ט נ"ע, כי בהיותו בעלמא דין הי' גילוי בחי' נר"נ ואחר הסתלקותו מעלמא דין בסוד גדולים צדיקים כו' והגילוים בתלמידי תלמידיו ובדורות האחרונים הם הגילוים המתגלים ע"י מדריגת חי' יחידה של נשמת מורנו הבעש"ט נ"ע עד כי בעזרת נשמות הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' הנה המקושר אליהם וההולך בעקבותיהם, גם החלוש בכחות הגלוים בידיעת תורת החסידות יאמר גבור אני93 בעבודה בפועל ממש בהחזקת היהדות ובהרבצת תורה בכלל ובהנהגה בדרכי החסידות בפרט94.


-----  הערות  -----

93) יואל ד, י.

94) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ח ע' יט.