ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיט

גאונותו

שמעתי בשם הבעש"ט ז"ל שאמר שאפילו יאמרו לי כל פשט שבעולם ופלפול וחריפות בגמרא ובפוסקים אקשה עליו קושיא101.


-----  הערות  -----

101) מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' רצז-רצט (הובא בד"ה וישלח יעקב תשמ"ג), וממשיך שם:

והענין דהנה התורה נשתלשלה מעולם לעולם ובכל עולם הוא בפנים אחרות. והנה כל העולמות והבחי' הם בבחי' דכר ונוק', והנה כל עולם אצל מה שלמעלה ממנו הוא בחי' נוק' שמתאוה שישפיע עולם שלמעלה בה, וא"כ בודאי הוא חסר איזה דבר שצריכה שימלא חסרונה מעולם שלמעלה, וא"כ מוכרח להיות להיפוך וא"כ בהתורה ג"כ יש שבכל עולם ממטה למעלה לפי הפנים שיש לה באותו העולם מוכרח להיות לה איזה חסרון כנ"ל, ובעולם שלמעלה לא קשיא קושיא זאת, וקשיא קושיא אחרת כנזכר עד שורש כל השרשים מהתורה שהיא חכמה שלמעלה ושם היא בשלימות גמור. אך כשצריכה להשתלשל צריכה להיות כך בכל העולמות.

והנה הצדיק שהוא יסו"ע והוא ל' התקשרות שמקשר כל העולמות ולכן הי' יכול להשיב מה שיאמרו לו לפי הפשוט לפי שהוא ידוע מה שנחסר באותו העולם ויודע ג"כ למלאות החסרון מעולם שלמעלה. וזה שהקשו לרב קושיא ואיתא ששתק רב, ואעפ"כ בכל מקום ששתק הלכה כמותו, ולכאורה תמיה גדולה מהו. הענין שבאמת לפי העולם והפי' שהקשו לו היא באמת קושיא עצומה עד שאין יכולים לתרצה לפי אותו העולם, וזהו החסרון שבעולם הנ"ל, ולכן שתק וד"ל.

נוסח אחר:

ענין מה ששמעתי מהבעש"ט זלה"ה כל פשט שיאמרו לו בחריפות ופלפול, הן בגמרא או פוסקים יקשה עליו תיכף ומיד קושיא על כל פשט וחריפות שיאמרו לו יתרץ ויקשה עוד קושי' עד אין קץ ותכלית. והענין הוא דהתורה נשתלשלה מעולם . . רצונו הפשוט כנ"ל.

והנה הצדיק הוא יסוד עולם והוא לשון התקשרות שמקשר כל העולמות למטה ולמעלה עד שורש כל השרשים והוא קושי' שלמעלה מכל העולמות לכן הוא יודע כל החסרונות מהתורה של כל העולמות ולכן הי' יכול לתרץ כל קושי' וכל פשט שיאמרו לו הוא יודע החסרון מה שנחסר באותו העולם ויודע גם למלאות החסרון מעולם שלמעלה הימנו וכדאית' שתק רב בעגל שמודה מטרפה ואעפ"כ הלכה כמותו בכל מקום ששתק כי האמת היא קושי' עצומה עד שאין באפשר לתרץ אותה לפי ערך העולם וזהו החסרון הוא בעולם שמחמת שאין העולם מכילו ולכן הוא שותק וד"ל.