ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכ

. . . מסורה מרבי לרבי ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד הגאוניות (כפשוטה, בנגלה) של הבעש"ט ז"ל102 וכמו ששמע רבינו הזקן ממורו הרב המגיד בזה103.


-----  הערות  -----

102) ראה גם "סיפורים נוראים" להר"י קאדאנער בתחילתו.

103) מכתב חמשה עשר באב תש"כ (אגרות-קודש חי"ט ס"ע שצט ואילך).