ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכא

הכיר כח האומן בכלי

וכידוע מהבעל שם טוב ז"ל שהכיר בהכלי שהאומן הי' סומא בעין אחת, והיינו מכח הפועל שנשאר בהנפעל גם לאחר העשי'104.


-----  הערות  -----

104) ספר המאמרים תרמ"ד ע' קעב. ראה כתבי קודש (לבוב, תרכ"ב) לב, ד. וראה נוצר חסד (ירושלים, תער"ב) פרק ו. בכ"מ בחסידות הובא הנ"ל בנוגע הרב המגיד – ראה שער האמונה ספכ"ז. ספר המאמרים תרצ"ו ע' 113. וש"נ. ובאמרי בינה שער הק"ש פל"ד (לט, א): בגדולי הצדיקים. ובשיחת ש"פ דברים תשד"מ (התוועדויות ח"ד ע' 2305) שכן הוא בכל רבותינו נשיאינו.