ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכב

התפשטות הגשמיות

בני עלי' (ש)יש להם ממש התפשטות הגשמיות כמו אדמו"ר הרב המגיד דמעזריטש והבעל שם טוב הם ראו עולמם בחייהם והשיגו מה שהשיגו105.


-----  הערות  -----

105) מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות ח"ב ע' תתכט. וממשיך שם: אבל אין אנו משיגים אפי' א' מני אלף מאותה ההשגה שהשיגו שם. הובא ונתבאר בד"ה תקעו – כ"ט אלול תשמ"ג.