ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכג

הבעש"ט כשהי' לו עליית הנשמה כו' הי' מופשט מכל הגשמת חיי חומריות גופו כמו המתעלף ממש106 . . אשר לא ירגיש כל כאב והכאה . . וזהו למעלה מהפשטת חומר גופם שבנביאים בשעת הנבואה שאין שם כליון כלל אלא אדרבה שלימים בכל חושי גופם רק בלתי נרגשים מפני שנזדככו לקבלת האור האלקי וממילא נתבטל חומר הגסות כו'107.


-----  הערות  -----

106) הובא בספר המאמרים תרמ"ט ע' רנו.

107) שערי תשובה לאדמו"ר האמצעי ח"א מו, ד.