ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכה

מספרים בשבחי110 הבעש"ט ז"ל111 שהתפלל כמה תפלות והתענ' תעניתי' שיוכל להשיב לשואלו דבר בעת עליות נשמתו בע"ש בין השמשות בקבלת שבת דוקא ולא שהי' כוונתו שיהי' יכול להשיב לשואלו דוקא אלא הענין הוא דבשעת קבלת שבת אז עליות כל העולמות עד רום המעלות והי' נשמתו עולה במעלה ומדריגה גבוה מאד (כמו בבחי' יוסף ומשיח בחי' צ"ע שבכל דור ודור כידוע) ולא הי' יכול להשפיל את עצמו למטה כלל להשיב לשואלו וכה"ג שזהו ענין התיקון ובירור בדברים בטלים לגמרי שנשאר למטה דוקא בעת עליית הפנימי' (וכנ"ל בענין השדים שנבראו בע"ש בין השמשות וכמ"ש בזוהר דקידוש השבת הפסיק שלא נברא גופים שלהם כו'112) ולזה התפלל כמה תפלות שיוכל לירד למטה דוקא בעת עליות נשמתו הגבה למעלה לפני קבלת שבת שיוכל לתקן גם מה שנשאר למטה בבחי' מותרות דריק ובטלה כמדריגות יוסף הנ"ל שיש בכחו להשפיל את עצמו כ"כ למטה בצירופי הדברים בטלים וריקים לבררם ג"כ כי כל הגבוה יותר כו' כנ"ל. וזהו שהי' יכול להשיב לשואלו דבר בדברים בטלים אחר שעשה כמה יחודים בתפלה ותענית ע"ד זה שלא הי' בכחו תחלה לירד למטה כ"כ לפי שלא הי' ברוממות המדריגה כ"כ וד"ל113.


-----  הערות  -----

110) נו"א: בשבח.

111) ראה שבחי הבעש"ט (מהדורת הורודצקי – תש"ז) ע' קד ואילך. ע' קס.

112) ראה אבות פ"ה, מ"ו. זוהר בהקדמה יד, א. ביאורי הזוהר לאדמו"ר האמצעי קרח צד, ד ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ד ס"ע א'תמז. וש"נ.

113) תורת חיים ס"פ ויחי (קח, ג).