ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכו

זיווג רוחני

האריז"ל והבעש"ט והקדוש נ"ע (ד)שרשם מבחי' זיווג רוחני הנ"ל114.


-----  הערות  -----

114) המשך תער"ב ח"ג ע' א'רנז. ושם לפנ"ז (ע' א'רנו ואילך): נשמות הנ"ל הגם שהן גם ע"י יחוד זו"נ מ"מ מפני ששרשם הוא מיחוד רוחני דאו"א ה"ה למטה ג"כ בבחי' הרוחניות יותר משארי נשמות כו', והם הצדיקים שהולכים בהיכלות . . ואפשר דכמו"כ בנשמות שלמטה הם מופשטים מהגשם לגמרי וכמו רב יהודא דלית דין בר אינש והן שנבקע עליהם הפרגוד כו' [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] ועמ"ש בלקו"ת ד"ה לויתן והבי'.